Text
Here
Follow us

Search

Creatives for Climate
  -  Briefs   -  Grond van Bestaan heeft een visuele identiteit nodig!
Grond van Bestaan
DUTCH:

Grond van Bestaan is op zoek naar creatieven of bureau voor haar nieuwe visuele identiteit en een visuele uitleg van wat ze doen. Dit is een spiksplinter nieuwe brief! De kans om een hele nieuwe coole identiteit voor deze doeners te ontwikkelen.

Waarom? 

Grond van Bestaan willen een circulaire economie creëren: een rechtvaardige en ecologische samenleving. Van schaarste naar overvloed door nieuwe manieren van eigendom creëren: land vrijmaken voor commons

Terminologie: De commons zijn levende sociale systemen waar mensen op een zelforganiserende wijze hun gezamenlijke uitdagingen kunnen adresseren. De commons is een all-take-the-winnings economie ipv winner-takes-all economie. Voorbeelden buurtzorg, wikihouse en next barn over

Wat heeft Grond van Bestaan van jullie nodig? 

 1. Een sterke frisse visuele identiteit met een knipoog. Een love brand dat toegankelijk is, engagement creëert en kan communiceren met een divers publiek (van millenial tot minister en van nieuwe boer tot baby-boomer).
  Een visuele taal die uit te rollen is naar onze toekomstige website en alle communicatiemiddelen (online en offline).
 2. Een visuele uitleg van het concept van Grond van Bestaan: een animatie/ film/ andere oplossing, dat ons concept helder uitlegt.

Stichting Grond van Bestaan ​​is een Nederlandse Land Trust Charity (met anbi-status) die donaties in de vorm van land in regionale commons kan accepteren. We hebben met veel groepen of individuen gesproken die hun boerderijen, landgoederen, bospercelen eigenlijk alle soorten land waar natuur-inclusieve landbouw, voedselbos, natuurherstel/beheer door commons mogelijk is, willen ombouwen tot Community Land Trusts. De juridische en fiscale structuren om dit te doen bestaan ​​op dit moment niet in Nederland. In en met ons grote netwerk van experts leren we dit door het creëren van Community Land Trust in Nederland.

Dat doen we door:
 1. Awareness te creëren voor de commons gedachte bij het grote publiek.
 2. Duidelijkheid te creëren wat er gebeurt als je laat zien wat er mogelijk is als je eigendom van grond anders inricht
 3. Grond en geld vrij te maken voor commons. Toegang geven tot land voor duurzame landbouw, klimaat oplossingen en sociaal ondernemen.
 4. Kennis delen en commons begeleiden
 5. We gaan een nieuwe wereld te bouwen; lokaal te beginnen en daarna opschalen.

 

Jij kunt je steentje bijdragen aan onze aarde en aan Grond van Bestaan.

Wij zijn ervan overtuigt dat een sterke, frisse visuele identiteit Grond van Bestaan gaat helpen met het visualiseren onze missie en onze waarden en ons gaat helpen op een heldere manier te communiceren met ons diverse publiek en engagement te creëren. 

We willen van Nederland een mooie, gezonde, faire en groene plek maken.
We zijn doeners: mensen informeren, opleiden, inspireren en een community bouwen van mensen die ons steunen, grond voor ons zoeken, grond aan ons doneren, mensen ondersteunen die een commons willen opzetten en ga zo maar door.

Omdat we nog veel uit te leggen hebben, is er een tweede verzoek aan jullie:
We zijn op zoek naar een manier die helder uitlegt wat we doen. Hoe jullie dit invullen willen we aan jullie overlaten. Ons enige verzoek is dat het short en sweet is en recht tussen de ogen. 

Is dit iets voor jou en /of je bureau om je tanden in te zetten, of wil je meer informatie? Stuur ons een mail op creativesforclimate@humblebrag.co

 


ENGLISH:

Grond van Bestaan needs a visual identity!

Grond van Bestaan (Soil of Existence) ​​is looking for creatives or agency for its new visual identity and a visual explanation of what they do. This is a brand new brief! Your opportunity to create a brand new cool identity for these doers.

 

Why?

Grond van Existence wants to create a circular economy: a fair and ecological society. From scarcity to abundance by creating new ways of ownership: clearing land for commons.

Terminology: The commons are living social systems where people can self-organize their common challenges. The commons is an all-take-the-winning economy instead of a winner-takes-all economy. Examples are  buurtzorg, wikihouse and next barn over

Grond van Bestaan ​​is a foundation set up and managed by volunteers, there is no budget. But there is no better client than our planet, right?

 

What does Grond van Bestaan need from you?

 1. A strong, fresh and visual identity with a bit of tongue and cheek. A love brand that is accessible, creates engagement and can communicate with a diverse audience (from millenial to minister and from new farmer to baby boomer), that can turn them into ambassadors.
  A visual language that can be applied to our future website and all means of communication (online and offline).
 2. A visual explanation of the concept of Grond van Bestaan:  an animation / film / other solution that explains our mission clearly.

Stichting Grond van Bestaan ​​is a Dutch Land Trust Charity (with anbi status) that can accept donations in the form of land in regional commons. We have spoken with many groups or individuals who want to convert their farms, estates, forest plots into all types of land where nature-inclusive agriculture, food forest, nature restoration / management by commons is possible, into Community Land Trusts. The legal and fiscal structures to do this do not currently exist in the Netherlands. In and with our large network of experts, we learn this by creating Community Land Trust in the Netherlands.

We do this by:
 • Creating awareness for the commons among the general public.
 • Creating clarity about what happens when you show what is possible if you arrange land ownership differently
 • Making land available for commons. Giving access to land for sustainable agriculture, climate solutions and social entrepreneurship.
 • Sharing knowledge and guiding of Commons
 • We are going to build a new world; start locally and then scale up.

 

Get your hands dirty and contribute to our earth and Grond van Bestaan.

We are convinced that a strong, fresh visual identity will help Grond van Bestaan visualize our mission and our values ​​and help us communicate in a clear manner with our diverse audiences and create engagement.

We want to make the Netherlands a beautiful, healthy, fair and green place.
We are doers: informing, educating, inspiring and building a community of people who support us, find land for us, donate land to us, support people who want to set up a commons and so on.

Since we still have a lot to explain, there is a second request for you:
We are looking for a way that clearly explains what we do. We want to leave it up to you how you fill this in. Our only request is that it is short and sweet and right between the eyes.

Is this something for you and / or your agency to sink your creative teeth into, or would you like more information? Send us an email at creativesforclimate@humblebrag.co

%d bloggers like this: